mercury_crem

ครีมผสมสารปรอท

ครีมที่ผสมสารปรอทมีความอันตรายไม่สามารถนำมาใช้ กับผิวหนังของเราได้เพราะมันจะทำให้ผิวหนังของเราไหม้และ หมองคล้ำ จนไม่สามารถใช้งานได้  

Read more
women_acne

ผลกระทบจากการได้รับสารปรอท

  นี่คือลักษณะ ของผิวหนังที่ได้รับการสัมผัสกับสารปรอทเป็นระยะเวลานาน จนผิวหนังเกิดการไหม้ จนไม่สามารถแก้ไขได้ บางคนถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนผิวใหม่กันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามต้องรักษาผิวหนังที่เสียให้ดีเสียก่อน และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน  

Read more
monitoring-_-mercury

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารปรอท

โดยส่วนใหญ่แล้ว การตรวจสอบทางเคมี เป็นขั้นตอนที่ให้เกิดผลเร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการทุกอย่างนั้นต้องอาศัยความเข้าใจว่า สารใดที่มีฤทธิ์ทำให้สามารถแยกแยะ สารปรอทกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี เพราะการตรวจสอบนั้นมีหลายประเภทนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้า หรือพวกเครื่องครัวก็เช่นกัน  

Read more