women_acne

ผลกระทบจากการได้รับสารปรอท

 

นี่คือลักษณะ ของผิวหนังที่ได้รับการสัมผัสกับสารปรอทเป็นระยะเวลานาน จนผิวหนังเกิดการไหม้ จนไม่สามารถแก้ไขได้ บางคนถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนผิวใหม่กันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามต้องรักษาผิวหนังที่เสียให้ดีเสียก่อน และต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน

Mercury _ Skin

 

girl_acne

women_acne