thermometer

ประโยชน์ของสารปรอท

นอกจากโทษที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วสารปรอทยังมีข้อดีเหมือนกัน อย่างเช่น สีทาบ้านของเราก็มีส่วนผสมของสารชนิดนี้เพื่อ ให้มีความคงทนและ มีอายุการใช้งานที่นานและอีกหนึ่งคุณสมบัติก็ คือ สามารรถสะท้อนแสงได้ ทำให้ทนต่อแสงแดดได้ดีอีกด้วยครับ

coler

panasonic_battary

thermometer

physician_mercury