one_steel_mercury

เครื่องประดับผสมสารปรอท

เครื่องเงินต่างๆ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ปรอทในการผสมกับโลหะ เพื่อให้มีความสวยงามและคงทนมากยิ่งขึ้น และทำให้มูลค่าของาสนค้าเครื่องเงินมีมากขึ้นด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมในการผลิตเกี่ยวกับเครื่องเงินจึงมีการซื้อสารปรอทเข้ามาใช้งานในปริมารมาก

one_steel_mercury

friendly_stainless_steelhummingbird-marcasite

sterling-silver